I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.MATIO-MED.PL jest własnością: Matio Sp.z o.o., adres: ul.Celna 6, 30-507 Kraków tel./fax (012) 358 92 16

 2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego MATIO-MED.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego MATIO-MED.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.

II. TRASAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez stronę internetową sklepu MATIO-MED.PL - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu.

 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości, Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 4. Kupujący będzie informowany o statucie zamówienia pocztą elektroniczną.

 5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres SKLEPMATIO@MUKOWISCYDOZA.PL. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, firma MATIO SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru firma MATIO SP. Z O.O. zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres firmy MATIO SP. Z O.O.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

III. PŁATNOŚCI

 1. W sklepie MATIO-MED.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym

 • płatność za pobraniem - wybierając tą metodę za zamówiony towar Kupujący zapłaci bezpośrednio doręczycielowi.

 • PayPal ( płatność elektroniczna)

      2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

      3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

IV. DOSTAWA

 1. Czas wysyłki produktów wynosi od 2-5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i akceptacji formy płatności.

 2. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem usług firmy kurierskiej UPS.

 3. W momencie przekazania towaru doręczycielowi Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w zamówieniu.

 4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

V. GWARANCJA

 1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym MATIO-MED.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju produktu oraz producenta.

 3. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z niektórymi towarem standardowo nie są podbijane.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem sklepu.

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres sklepu. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. Sklep Medyczny nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 3. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej.

 4. Firma Matio sp.z o.o. ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 5. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży produktu w Sklepie Internetowym Matio w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez przenoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Kupującego ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący. Jednocześnie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

 2. Kupujący, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 3. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Kupującego (w tym powiązany z kartą płatniczą Kupującego) – jeśli zamówienie było opłacone:

- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym MATIO-MED.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę MATIO SP. Z O.O. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

 4. Firma MATIO SP.Z O.O. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez firmę MATIO SP. Z O.O. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym MATIO-MED.PL oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

 8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania w witrynie sklepu MATIO-MED.PL treści o charakterze bezprawnym.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest MATIO SP. Z O.O.  z siedzibą przy ul. Celna 6, w Krakowie 30-507, adres e-mail: sklepmatio@mukowiscydoza.pl

2. Celem zbierania danych osobowych jest  realizacja usług oferowanych za pośrednictwem strony www.matio-med.pl, wskazanych w niniejszym regulaminie, w szczególności: założenia konta w serwisie, składania zamówień, dokonywania rezerwacji dostępności produktów, formularza kontaktowego.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia pomocy, informacji i realizacji zamówienia.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.) oraz w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2016 poz. 1030 ze zm.).

Data publikacji: 25.05.2018r.